Website Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs (RSV PVO)

Wil jij je inzetten voor sterk en toekomstgericht inclusiever onderwijs? Wij zoeken een directeur.

Afdeling:
Directie
Periode:
Start per 1 mei 2021
Dienstverband:
full-time
Reactie sturen aan:
de heer Edward de Gier
E-mailadres reacties:
sollicitatie@rsv-vo.nl

1. Wie zoeken wij?
Bij het naderend afscheid van de huidige directeur als gevolg van pensionering, zijn wij op zoek naar een op inhoud en visie verbindende directeur met management ervaring en bestuurlijke koersvastheid. De directeur is een toegankelijke leidinggevende met een aantoonbare passie voor de doelgroep van het samenwerkingsverband. Hij1 geeft daadkrachtig leiding en werkt samen met medewerkers van het bureau en aangesloten scholen de koers beleidsrijk uit. De directeur versterkt en verdiept de onderlinge samenwerking en verbondenheid.

Wij zoeken naar een bestuurlijk en politiek sensitieve, vertrouwenwekkende persoon met natuurlijk gezag, die zich met begrip en empathie kan verplaatsen in de individuen en groepen met wie hij in gesprek is. De directeur kan snel schakelen tussen de verschillende rollen en taken die hij dient te vervullen en weet beweging te genereren op alle niveaus. De directeur is nieuwsgierig, met een oprechte interesse in anderen en handelt koersvast vanuit een intrinsieke betrokkenheid.

2. Uw rol binnen het samenwerkingsverband
Het RSV PVO is landelijk één van de drie grootste samenwerkingsverbanden en staat als organisatie goed bekend binnen de regio. Er is een goede beleidsrijke invulling van het samenwerkingsverband, met een uitstekend uitgewerkte kwaliteitszorg en een voorbeeldfunctie naar de omgeving. Wij zijn financieel gezond en kennen een goede organisatorische structuur waarin rollen en taken zijn beschreven en belegd. Het RSV PVO bestaat uit een team van veertien professionals.

Als samenwerkingsverband willen wij de positie als één van de voorlopers behouden en blijven bouwen door continue innovatie. De focus hiervoor ligt nu op de ontwikkeling van passend onderwijs naar meer inclusief onderwijs, meer maatwerk in de scholen. De directeur bereikt dit door nieuwe thema’s te introduceren en de gebouwde bruggen te onderhouden en uit te breiden middels “de kunst van verleiden”.

Dit vraagt om een directeur die als een spin in het web in staat is om soepel schakelend een complexiteit aan mensen en organisaties met elkaar te verbinden. Een directeur die continuïteit en balans biedt en die in staat is om intern en extern belanghebbenden in de ontwikkeling mee te nemen. Wij zoeken een directeur die daadkrachtig, verbindend en inlevend is. Iemand die politiek sensitief is, overtuigingskracht heeft en doortastend is bij het vormgeven van (strategische) keuzes voor de organisatie en het mobiliseren van de aangesloten scholen.

3. Wie zijn wij
Omdat iedere leerling recht heeft op goed onderwijs zien wij, RSV PVO, het als onze opdracht ervoor te zorgen dat iedere leerling in het voortgezet onderwijs binnen haar regio Passend Onderwijs ontvangt als daar behoefte aan is. Dit doen wij in samenwerking met onze negenendertig scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in dertien gemeenten: Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Eindhoven, Heeze-Leende, Nuenen, Gerwen Nederwetten, Oirschot, Reusel-de Mierden, Son en Breugel, Valkenswaard en Waalre.

Met betrokkenheid en professionele deskundigheid ontwikkelen wij passend onderwijs. De professionals in de scholen en specialisten van het expertise- en ondersteuningsteam binnen de organisatie van het samenwerkingsverband werken hierin samen. Wij streven naar maximale talentontwikkeling en de beste kans op succesvol doorstromen naar vervolgonderwijs of arbeid voor alle leerlingen. Iedere aangesloten school is aanspreekbaar op het behalen van het gemeenschappelijk resultaat. De scholenbesturen spreken elkaar aan en leggen verantwoording af over de uitvoering van afspraken die zijn vastgelegd in het ondersteuningsplan.

RSV PVO zet in op meer inclusief onderwijs. Leerlingen moeten waar mogelijk in het regulier onderwijs worden opgenomen. Dat geldt ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en met deze extra ondersteuning binnen een redelijke termijn de school kunnen doorlopen en een diploma kunnen behalen dat passend is bij hun capaciteiten. Daarnaast moeten alle leerlingen kunnen terugkijken op een fijne schoolperiode. Hierbij is de ondersteuningsbehoefte leidend, wordt de leerling gehoord, wordt de leraar ondersteund en toegerust en is de ouder een gelijkwaardige partner. Naast regulier onderwijs (inclusief ondersteuningsvoorzieningen) kent ons samenwerkingsverband ook tien VSO- en twee PrO-scholen die maatwerk in onderwijs leveren dat is toegesneden op de specifieke ondersteuningsbehoeften van een leerling als het aangeboden maatwerk in de reguliere school niet meer toereikend is.

Praktische informatie en procedure
Als onze vacature u aanspreekt en u zich in dit profiel herkent, horen wij graag van u. Het betreft een
functie voor 1.0 fte in schaal 14 met uitzicht op, bij goed functioneren, schaal 15 volgens de cao voor het voortgezet onderwijs. Het voornemen is om de nieuwe directeur van het samenwerkingsverband per 1 mei 2021 te laten starten.

We gaan ervan uit dat u als kandidaat beschikt over bij het kaliber van de functie passende kwaliteiten. Daarbij valt te denken aan:

• HBO+ / wetenschappelijk werk- en denkniveau;
• relevante ervaring als leidinggevende (directie of bestuur) in het hart van onderwijs, jeugdzorg of sociaal domein (passie voor leerling en jeugd duidelijk zichtbaar);
• sterke communicatieve en sociale vaardigheden;
• politieke en omgevingssensitiviteit en vermogen tot empathie;
• ondernemerschap, bedrijfsmatig en zakelijk inzicht, passend bij de aard en de omvang van de or-ganisatie;
• een goed vermogen tot zelfreflectie en zelfmanagement;
• generieke kennis op alle relevante beleidsterreinen en het vermogen zich snel nieuwe kennis en inzichten eigen te maken.

De voorselectiegesprekken vinden plaats op woensdag 13 januari 2021. De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is gepland op woensdag 20 januari en de tweede gespreksronde met de benoemingscommissie op maandag 25 januari.

Een ontwikkelassessment wordt uitgevoerd na de aanstelling. De uitkomst hiervan wordt opgenomen in het persoonlijke ontwikkelplan en is onderdeel van de benoeming in de functie directeur. Het ontwikkelassessment maakt geen deel uit van de procedure.

Uw brief en cv kunt u versturen naar sollicitatie@rsv-vo.nl t.a.v. de heer Edward de Gier o.v.v. vacature directeur RSV PVO 3007.

Meer informatie via de heer drs. Martin van den Berg (voorzitter dagelijks bestuur), telefonisch:
06 – 22 52 36 22.

We zien uw reactie graag uiterlijk 3 januari 2021 tegemoet.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar sollicitatie@rsv-vo.nl

Copyright © 2020 · Designed by Weij Reclamestudio