• Eindhoven
  • Deze positie is vervuld

Website Lorentz Casimir Lyceum

Onze leerlingen kiezen de school die bij ze past. Of ze nu creatief, sportief of ondernemend zijn. Of sociaal, extravert, zeer intelligent of eindeloos geduldig. Wij zijn altijd op zoek naar collega's die leerlingen kunnen stimuleren in hun talenten. Daarbij zijn we ambitieus. Kwaliteit staat voor ons hoog in het vaandel en dat maken we ook waar. Dat vragen we ook van onze toekomstige collega's: enthousiasme, ambitieus en met een gedegen vakkennis en inhoud. Creatief in lesgeven en contacten. Op onze school is ruimte voor passie. In het klaslokaal en daarbuiten. Voor leerlingen en docenten. Ambities en passies geven een school een eigen karakter. Dus ook voor u geldt: kies om te werken voor een school die bij u past! Het Lorentz Casimir Lyceum is een school op algemene grondslag voor Havo, Atheneum en Gymnasium met ruim 1100 leerlingen en 120 medewerkers. De school onderscheidt zich onder meer door al vanaf de brugklas de mogelijkheid te bieden versterkt Engels te volgen en in de onderbouw het Quest-programma aan te bieden, projectgericht onderwijs gericht op de toekomst. Voor meer informatie: www.lcl.nl.

Afdeling:
Raad van Toezicht
Periode:
vier jaar
Dienstverband:
tijdelijk, voor een periode van vier jaar
Functie-eisen:
Voor deze functie is een WO werk- en denkniveau vereist, met een achtergrond in financiën.
Reactie sturen aan:
harry.berkvens@telenet.be
E-mailadres reacties:
harry.berkvens@telenet.be
Reageren t/m:
1-juli-2019

Het Lorentz Casimir Lyceum te Eindhoven is wegens een aftredend lid per
1 september 2019 op zoek naar een kandidaat voor de functie van:

Lid van de Raad van Toezicht (profiel Financiën)

De organisatie
Het Lorentz Casimir Lyceum is een zelfstandig lyceum in Eindhoven, dat valt onder de Stichting Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs Eindhoven. De school onderscheidt zich door een veilige en ambitieuze studeercultuur waarin je hard mag werken en schoolprestaties gewaardeerd worden. Voor uitvoerige informatie wordt verwezen naar www.lcl.nl .

Taken Raad van Toezicht:

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het bestuur, het bevoegd gezag, van het Lyceum. Het bestuur (rector) bepaalt de koers en doelstellingen van de school en ziet toe op de realisatie daarvan. De Raad van Toezicht evalueert en toetst het door het bestuur gevoerde beleid. De leden van de Raad van Toezicht dienen gezamenlijk te beschikken over de vereiste kennis en ervaring om de doelen van beleid en strategie, de dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen moet de Raad van Toezicht maatschappelijk breed geïnformeerd zijn.

Functieprofiel:

Van de ideale kandidaat wordt verwacht dat zij/hij:

–            affiniteit heeft met het voortgezet onderwijs en de doelstellingen en de grondslag van de school onderschrijft;

–            zonder last of ruggespraak kan acteren binnen de Raad van Toezicht;

–            de nodige discretie betracht, integer is en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht neemt;

–            bij voorkeur ervaring op het gebied van bestuur en/of toezicht heeft;

–            over een academisch werk- en denkniveau beschikt;

–            een brede maatschappelijke betrokkenheid en relevant netwerk bezit;

–            inzicht heeft in maatschappelijke en politieke verhoudingen, zowel lokaal, regionaal als ook landelijk;

–            het bestuur kan beoordelen en toetsen met relatief globale maar adequate en relevante informatie;

–            mee kan denken met het bestuur en waardevolle adviezen kan geven, zonder op de stoel van het bestuur te gaan zitten;

–            bij voorkeur kennis heeft van wet- en regelgeving binnen het Voortgezet Onderwijs.

Specifieke profieleisen: Financiën, Bedrijfsvoering & Risicomanagement

–          U beschikt over een bedrijfseconomische of bedrijfskundige opleiding en ruime kennis en ervaring op het gebied van financiën, bedrijfsvoerings-vraagstukken en risicomanagement, bij voorkeur vanuit een eindverantwoordelijke (CFO) functie in een (maatschappelijke) onderneming of als RA;

–          Vanuit een allround financieel-economisch inzicht heeft u adequaat zicht op de financiële doorwerking van strategisch beleid, de financiële gevolgen van externe ontwikkelingen en de daarbij behorende verantwoording, verslaglegging en de opzet en werking van informatiesystemen en de daarbij behorende (periodieke) rapportages;

–          Daarnaast zijn kennis en inzicht in treasury- en financieringsvraagstukken en kennis om investeringsbeslissingen adequaat te kunnen beoordelen van belang;

–          Kennis en ervaring op het gebied van financiën en nieuwbouw van onderwijsgebouwen strekt tot aanbeveling;

–          U bent in staat om financiële cijfers te interpreteren, ‘erachter’ te kijken en tijdig risico’s te onderkennen. U maakt tevens deel uit van de Auditcommissie van de Raad van Toezicht.

Competenties/gedragskenmerken:

De kandidaat:

–          is zich bewust van haar/zijn positie als toezichthouder en is in staat voldoende afstand te houden van het operationele management;

–          concentreert zich op hoofdlijnen en het beleid op langere termijn;

–          geeft mede vorm aan beslissingen over beleidsaangelegenheden;

–          richt zich op alle voor het Lorentz Casimir Lyceum relevante actuele ontwikkelingen;

–          geeft op constructieve wijze mede richting aan het uitbouwen en continuïteit van het Lyceum;

–          vermijdt elke vorm van belangenverstrengeling inzake haar/zijn werkzaamheden voor de Raad van Toezicht;

–          handelt op sociale en ethische wijze, zowel binnen als buiten het lyceum.

Samenstelling Raad van Toezicht:

De Raad van Toezicht bestaat uit een oneven aantal leden, met een minimum van vijf, die benoemd worden voor een periode van vier jaar. De benoeming kan daarna nog eenmaal verlengd worden met een periode van vier jaar. De Raad van Toezicht komt gemiddeld 6 keer per jaar bijeen. Daarnaast zijn de leden incidenteel en individueel bij speciale gelegenheden aanwezig. De Raad van Toezicht hanteert als uitgangspunt dat zij pluriform is samengesteld en dat zij beschikt over voldoende deskundigheid en ervaring. De vergoeding voor een lid van de Raad van Toezicht bedraagt € 2.500,- op jaarbasis. Dit bedrag wordt elk jaar gecorrigeerd voor prijsinflatie.

Procedure, reacties en inlichtingen:

Uw sollicitatie kunt u, voorzien van een korte motivatie en een Curriculum Vitae, voor 24 juni 2019 mei per email richten aan de secretaris van de sollicitatiecommissie van de Raad van Toezicht, de heer H. Berkvens, email: harry.berkvens@telenet.be. De sollicitatiecommissie van de Raad van Toezicht streeft ernaar de gesprekken met geschikte kandidaten te voeren in de eerste week van juli 2019.

Niet benoembaar tot de Raad van Toezicht zijn o.a. (directe familieleden van) werknemers van de Stichting Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs Eindhoven,  leden van de Medezeggenschapsraad, leerlingen van het Lorentz Casimir Lyceum, of andere personen met een functie waardoor er belangenverstrengeling zou kunnen optreden.

Verdere inhoudelijke inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de heer J.E. Blankevoort, 06-51583873 of per mail via: jaap.blankevoort@chello.nl.

Copyright © 2020 · Designed by Weij Reclamestudio